strefa klienta

Po zalogowaniu udostępnione będą katalogi techniczne oraz formularze

Deklaracje PIT

Deklaracja Opis
PIT-2 (2) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (2) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2C (2) Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-2K (5) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-3 (2) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R (3) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (8) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (1) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (3) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8S (3) Informacja o wyskości wypłaconego stypendium
PIT-11 (17) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (4) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (5) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (9) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (5) Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 
PIT-19A (4) Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-23 (5) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (15) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (12) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-36 (16) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (6) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
PIT-37 (16) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (6) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
PIT-40 (16) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40A/11A (16) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT/B (10) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/D (21) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/M (4) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/O (17) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT-R (13) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT/Z (2) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (3) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
IFT-1/IFT-1R (7) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-3/IFT-3R (4) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania
IFT/A (2) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania
PIT-AZ (1) Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
AZ-O (1) Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
KRF Sp. z o.o.
al. Armi Krajowej 14c/5
50-541 Wrocław
tel. +48 71 33 29 232
fax: +48 71 33 29 243
e-mail: info@krf.pl
Dział prawny
tel: +48 71 33 29 233
fax: +48 71 33 29 243
created by ViartMedia
sig5b47n53a1