strefa klienta

Po zalogowaniu udostępnione będą katalogi techniczne oraz formularze

Będzie nowa definicja samochodu

Od 1 stycznia 2013 r. w ustawach o podatku dochodowym będzie obowiązywać nowa definicja samochodu osobowego. Zmiana wspomnianej definicji została podyktowana koniecznością jej dostosowania do przepisów znowelizowanej ustawy o VAT, które także zaczną obowiązywać w tym zakresie za 2 lata.

Od 1 stycznia 2013 r. w ustawach o podatku dochodowym będzie obowiązywać nowa definicja samochodu osobowego. Zmiana wspomnianej definicji została podyktowana koniecznością jej dostosowania do przepisów znowelizowanej ustawy o VAT, które także zaczną obowiązywać w tym zakresie za 2 lata. Nowe pojęcie samochodu osobowego pod kątem rozliczeń podatku dochodowego przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Trzeba przy tym zaznaczyć, że przed rozpoczęciem obowiązywania znowelizowanych przepisów o podatku dochodowym funkcjonować będzie na ich potrzeby (w latach 2011-2012) definicja samochodu osobowego określona w art. 7 wskazanej ustawy. W związku z tym ustawodawca postanowił uchylić z mocą wsteczną od 1 stycznia 2011 r. dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy art. 5a pkt 19 i art. 5c updof oraz art. 4a pkt 9 i art. 4b updop. Wspomniana ustawa nowelizująca usuwa m.in. wątpliwości związane ze znaczeniem „pojazdu specjalnego" na gruncie przepisów o PIT i CIT, które pojawiły się po usunięciu z dniem 1 stycznia br. załącznika nr 9 do ustawy o VAT. Pomimo to, przepisy obydwu ustaw o podatku dochodowym nadal stanowiły, że samochodem osobowym nie jest pojazd samochodowy będący pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, o przeznaczeniach wymienionych w powołanym załączniku nr 9 do ustawy o VAT. Stwarzało to możliwości interpretacyjne pod kątem przyjęcia tezy, że pojazd specjalny (np. koparka), którego masa nie przekracza 3,5 tony, powinien być uznany za samochód osobowy. Przedstawiony problem został przez ustawodawcę rozwiązany w ten sposób, że wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych na potrzeby podatku dochodowego znalazł się w załączniku do ustawy, o której mowa. Należy też podkreślić, że na gruncie znowelizowanych przepisów w latach 2011-2012 nadal będzie obowiązywać zasada, że w przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Nie będzie już jednak konieczności dostarczania kopii wspomnianego zaświadczenia do urzędu skarbowego. Ustawa zasadniczo ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. oraz od 1 stycznia 2013 r.). ¬ródło: podatkidochodowe.pl

KRF Sp. z o.o.
al. Armi Krajowej 14c/5
50-541 Wrocław
tel. +48 71 33 29 232
fax: +48 71 33 29 243
e-mail: info@krf.pl
Dział prawny
tel: +48 71 33 29 233
fax: +48 71 33 29 243
created by ViartMedia
sig5b47n53a1