strefa klienta

Po zalogowaniu udostępnione będą katalogi techniczne oraz formularze

Kontrol PIP

Jeżeli PIP zapowiada kontrolę w firmie, to z ilu lat wstecz należy przygotować dokumenty?

Ze względu na 3-letni termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy w czasie kontroli inspektor PIP najczęściej domaga się przedstawienia dokumentów z 3 ostatnich lat. Nie jest to jednak regułą, dlatego też może się okazać, iż inspektor sprawdzi  np. tylko dokumenty z ostatniego okresu.

Inspektor może sprawdzić m.in. ewidencje czasu pracy, regulaminy, dokumentację pracowniczą

Przeprowadzając kontrolę u pracodawcy, szczególnie w zakresie prawnej ochrony pracy, inspektor pracy analizuje dokumentację pracowniczą znajdującą się w firmie. W trakcie kontroli inspektor pracy może zażądać przedłożenia akt osobowych oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Przedmiotem zainteresowania inspektora może być w szczególności ewidencja czasu pracy oraz obowiązujące u pracodawcy przepisy wewnątrzzakładowe, np. regulamin wynagradzania.

Najczęściej kontrolowane są bieżące dokumenty

Z reguły inspektor, z uwagi na 3-letni termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, najwięcej uwagi może poświęcić na sprawdzenie dokumentów z 3 ostatnich lat. Ma to znaczenie przede wszystkim przy wydawaniu nakazów płatniczych, tj. decyzji nakazujących pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Dzięki bowiem ingerencji inspektora PIP pracownik ma łatwiejszą możliwość wyegzekwowania swoich roszczeń. Ze względu jednak na ograniczone możliwości w zakresie czasu trwania kontroli może się ona ograniczyć jedynie do "bieżących” dokumentów.

Podstawa prawna:

art. 291 § 1 Kodeksu pracy,

art. 10 ust. 1 pkt 15, art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 589),

art. 45 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 109, poz. 756).

¬ródło: kadryonline.pl

KRF Sp. z o.o.
al. Armi Krajowej 14c/5
50-541 Wrocław
tel. +48 71 33 29 232
fax: +48 71 33 29 243
e-mail: info@krf.pl
Dział prawny
tel: +48 71 33 29 233
fax: +48 71 33 29 243
created by ViartMedia
sig5b47n53a1